آئين نامه و دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي

فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به نحوي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا نامساوي در سررسيد يا سر رسيدهاي معيني دريافت گردد.
كليه اموال ، كالاها ، ماشين آلات ، تاسيسات ، مستحدثات ، ابزارآلات ، مواد و مصالح و خدمات و امتيازات حاصل از مشاركت مدني صندوق تحت شماره ..........................مورخ ............................ درطرح....................................... كه به عنوان سهم الشركه صندوق به صورت مشاع مي باشد يا خريد كالاي مستقل مورد نياز واحد توليدي يا خدماتي، موضوع فروش اقساطي خواهد بود.
فروش اقساطي يك ابزار تسهيلاتي است كه در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي و به صورت كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت كاربرد دارد.
مبلغ فروش اقساطي عبارت است از بهاي سهم الشركه صندوق به هنگام تسويه به علاوه سود دوران باز پرداخت اقساطي يا بهاي خريد كالاي مستقل مورد نياز واحد توليدي يا خدماتي به علاوه سود دوران فروش اقساطي.
تبصره 1: درصد سود دوران فروش اقساطي را هيات مديره صندوق تعيين مي نمايد و در قرارداد منعكس مي شود.
تبصره 2: چنانچه پيش پرداختي به هنگام تقسيط دريافت گردد ، از كل مبلغ كسر خواهد شد.
طول دوران فروش اقساطي در محدوده تعيين شده توسط هيات مديره صندوق ، متناسب با توان بازپرداخت متقاضي و بازدهي طرح و براساس توافق و جدول تقسيط صندوق تعيين مي گردد.مشروط به اينكه از طول عمر مفيد كالاهاي موضوع اين دستورالعمل و حداكثر 24 ماه تجاوز ننمايد.
تبصره 1: مقدار محاسبه طول عمر مفيد و تاريخ شروع بهره برداري از اموال به تشخيص صندوق خواهد بود.
تبصره 2: تمديد مدت فروش اقساطي ، چون يك معامله قطعي است امكان پذير نيست.
وصول قيمت فروش اقساطي اموال و كالاهاي موضوع اين دستور العمل مي تواند به صورت يكجا يا به اقساط مساوي يا نامساوي در سررسيدهاي معين صورت گيرد.
چنانچه خريدار قبل از سررسيد مبادرت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي اقساطي خود بنمايد مشمول تخفيف در سود متناسب با مبلغ و مدت حسب جدول تقسيط خواهد شد.
چنانچه خريدار به هر دليل در بازپرداخت اقساط تعلل نمايد مشمول پرداخت خسارت تاخير تاديه كه در قرارداد منعكس گرديده خواهد شد .
تبصره: در صد خسارت تاخير تاديه را هيات مديره صندوق مشخص مي كند.
صندوق مكلف است در طول دوران فروش اقساطي بر حسن اجراي قرارداد مربوطه نظارت لازم را به عمل آورد و در صورت احساس خطر اقدامات لازم را در جهت حفظ حقوق خود معمول دارد.
صندوق مي تواند براي حفظ حقوق خود در طول دوران فروش اقساطي تضمينهاي لازم را اخذ نمايد. تبصره: تضمينها مي تواند ترهين محل اجراي طرح ، ترهين وثيقه ملكي خارج از طرح ،اسناد ذمه اي، ضمانتنامه هاي بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه اي ، سفته قابل قبول صندوق و اوراق مشاركت يا قرضه و نظائر آن باشد.
ميزان وثائق اخذ شده بايستي حداقل معادل 120% كل تسهيلات فروش اقساطي را پوشش دهد.
در موارد اختلاف حسب قرارداد فيمابين عمل خواهد شد.
تبصره 1: هزينه هاي توثيق و تضمينات كلاً به عهده خريدار مي باشد .
تبصره 2: صندوق مي تواند با هزينه خريدار نسبت به بيمه نمودن كالاها و اموال فروش اقساطي هر ساله به ميزان مانده بدهي اقدام نمايد.
اين دستور العمل مشتمل بر12 ماده و 8 تبصره در جلسه هيات مديره محترم صندوق مورخ 26/9/84 تصويب گرديد و از تاريخ ابلاغ توسط مدير عامل صندوق قابل اجرا مي باشد.