استانداردها


موسسه یابخش رادیولوژی به محلی گفته می شودکه جهت انجام اقدامات تشخیصی دایروشامل دستگاه های رادیولوژی، سونوگرافی ، پری اپیکال ، پانورکس ، سفالومتری و سنجش تراکم استخوان و ماموگرافی می باشد.

- براساس بند یک ،آئین نامه تاسیس موسسات و مراکز تصویربرداری پزشکی به شماره172819/8/س مورخ20/12/85 که در این مجموعه از آن به عنوان آئین نامه ذکر خواهد شد

- براساس بند 2، ماده 18 فصل سوم آئین نامه ، موسسه می تواند در طبقه هم کف ، زیرزمین یا اول قرارداشته ودر صورت ارتفاع بیش از 3+ و 3- از ورودی طبقه همکف تا موسسه،ساختمان باید مجهزبه آسانسور باشد

- باتوجه به بند سه ، ماده 18 فصل سوم آئین نامه ، ارتفاع مفید کف تا سقف حداقل 7/2 متر مفید باشد .

- حداقل مساحت جهت اتاق رادیوگرافی تک تیوب بدون در نظر گرفتن فضاهای جانبی 18 مترمربع مفید (پس از انجام نازک کاری سطوح)

- حداقل مساحت جهت اتاق رادیوگرافی مجهز به سیستم فلوروسکوپی و تلویزیون بدون درنظرگرفتن فضاهای جانبی 22 متر مربع مفید(حداقل عرض 7/3 متر)

- حداقل مساحت رختکن5/1×5/1 با دو درب به نحوی که یک درب آن به سمت سالن انتظار و درب دیگر آن به سمت اتاق اشعه باشد .

- براساس بند 9، ماده 19 ، فصل چهارم آئین نامه تاسیس وجود سرویس بهداشتی نزدیک به در ورودی اتاق اشعه ضروری می باشد . در ضمن طبق تبصره بند فوق ، درصورتی که اتاق مجهز به سیستم فلوروسکوپی باشد وجود سرویس بهداشتی داخل اتاق اشعه ضروری می باشد .درب سرویس بهداشتی مذکور می بایست به طرف اتاق اشعه باز شود.

- عرض درب دو لنگه ای اتاق اشعه حداقل 110 سانتی متر است . عرض درب اتاق رختکن ، سرویس بهداشتی و اتاق کنترل کمتر از 70 سانتی متر نباشد

- مساحت اتاق کنترل بایدمتناسب باپنل ومیزفرمان باشدودرهرصورت ظرفیت استقرار2نفرراپس ازتجهیز داشته باشد . شیشه سربی در دیوار بین اتاق اشعه و اتاق کنترل در ارتفاع 135 سانتی متر از کف و برای پنل نشستهcm90 از کف می باشد . ابعاد این شیشه نسبت به نوع دستگاه های مولد اشعه متغیر است .

- حداقل مساحت اتاق تاریکخانه به ازای یک پروسسور اتوماتیک 5 متر مربع می باشدودرصورت افزایش هر پروسسور اتوماتیک 5/2 متر مربع به مساحت آن افزوده می شود. پروسسور واحد ماموگرافی بایداز پروسسور دستگاه های دیگر جداشود.

- حداقل مساحت جهت نصب دستگاه BMD ( سنجش تراکم استخوان) 12 مترمربع می باشد .

- حداقل مساحت جهت نصب یک دستگاه پانورکس – سفالومتری 5 متر مربع می باشد .

- ابعاد و مساحت این اتاق می بایست قابلیت نصب صحیح دستگاه و گردش کار مناسب را داشته باشد. درصـورتی کــه دسـتگاه پـری اپـیکال (رادیوگرافی داخل دهانی ) نیـز در اتاق OPG قرارگیرد به مساحت فوق 3 مترمربع افزوده می شود

- حداقل مساحت جهت نصب دستگاه ماموگرافی 6 مترمربع می باشد . درضمن نصب سینک روشویی در این اتاق الزامی است .

- مساحت اتاق سونوگرافی 12 مترمربع می باشد .

- وجود سالن انتظار با مساحت متناسب با ظرفیت مراجعین طراحی و چیدمان مناسب در آن ضروری می باشد . (حداقل مساحت 24 متر مربع) توجه:

- نصـب وجایـگزینی کلیه دستگاه های رادیولوژی بایدطبق استانداردهای ابلاغی وکسب تائیدهای لازم انجام گیرد.

- قبل از اقدامات ساختمانی، می بایست نقشه ( ترجیحاً 100/1) مبله ، اندازه گذاری و نام گذاری شده تهیه و به تائید کمیته پرتوهای دانشگاه برسد. در این نقشه می بایست شمال جغرافیایی ، محل پاس کاست، پنجره سربی، طرز قرارگیری تخت رادیولوژی، جانمایی پنجره ها ، ستون ها و پنجره ها و درب ها مشخص باشد . همچنین سطوح نیازمند به سرب با قید ضخامت و ارتفاع سرب کوبی مشخص شود .

مرکـز/ بخـش تصویـربـرداری پزشـکی به محلی گفته می شودکه جهت انجام اقـدامات تصـویـربـرداری تشخیصی- درمانی و مداخله ای دایر می گردد و شامل کلیه متعلقات دستگاه های رادیولوژی ( رادیولوژی، سونوگرافی ، ماموگرافی ، پری اپیکال ، پانورکس – سفالومتری ، سنجش تراکم استخوان و سی تی اسکن و یـا سـی تی اسکن و ام آر آی ) بوده و به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد نمود .

- طبق بند 4ۀ ماده 18 فصل سوم آئین نامه حداقل مساحت مرکز 200 مترمربع می باشد .

- طبق بند 5 ، ماده 18 فصل سوم آئین نامه ، مرکز باید در ساختمانهای غیر مسکونی تاسیس گردد و در صورتی که کاربری ساختمان مسکونی است باید کاملاً خالی از سکنه باشد .

- طبق تبصره بند فوق ، مرکز باید در طبقه هم کف و در غیر این صورت ساختمان مجهز به آسانسورباشد .

- طبق بند 6 ماده 18، فصل سوم آئین نامه درب ورودی مرکز می بایست کاملاً مجزا باشد .

- کلـیه دستـگاه های رادیولوژی عمومی ، سی تی اسکن و ام آر آی مورد استفـاده در مـرکـز ( بخـش ) بایـد digital و Filmless باشد .

- واحد سی تی اسکن :

- حداقل مساحت اتاق گانتری 28متر مربع

- حداقل مساحت اتاق کنترل 7 متر مربع

- حداقل مساحت اتاق آماده سازی و رختکن 7 متر مربع

- حداقل مساحت اتاق ریکاوری به ازای هر تخت 5/7 متر مربع . ( مجهز به تجهیزات اولیه احیاء)

- ریکاوری باید به ترتیبی باشد که گردش کار اصولی بین اتاق گانتری و ریکاوری برقرارگردیده و حریم خصوصی بیمار حفظ شود .

- درنظر گرفتن مساحت مورد نظر جهت تجهیزات جانبی متناسب با دستگاه .

- واحد ام آر آی :

- حداقل مساحت اتاق مگنت 28متر مربع

- حداقل مساحت اتاق کنترل 7 متر مربع

- حداقل مساحت اتاق آماده سازی و رختکن 7 متر مربع

- حداقل مساحت اتاق ریکاوری به ازای هر تخت 5/7 متر مربع . ( مجهز به تجهیزات اولیه احیاء)

- ریکاوری باید به ترتیبی باشد که گردش کار اصولی بین اتاق مگنت و ریکاوری برقرارگردیده و حریم خصوصی بیمار حفظ شود .

- در نظر گرفتن مساحت مورد نظر جهت equipment ( اتاق تکنیک)

- طبق بند 12، ماده 19 ، فصل چهارم آئین نامه ، وجودتی شویی در کلیه موسسات و بخش های پرتوپزشکی با شرایط زیر الزامی می باشد .

- اتاق تی شویی باحداقل مساحت 5/1 متر مربع با کف مقاوم ، قابل شستشو، سنگ،کاشیکاری یا سرامیک تازیر سقف مجهز به شیرمخلوط آب گرم و سرد، تی آویز، حوضچه دارای کف شوی فاضلاب رو با عمق60 سانتی متر ، تهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده و در صورت استفاده از تی شویی پرتابل محل مناسبی برای نگهداری و تخلیه آن

- لزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت استراحت پرسنل نظر به اینکه مرکز / بخش شبانه روزی است .

- لزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت مسئول فنی

- لزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت گزارش نویسی حداقل 10 متر مربع

- لزوم درنظرگرفتن سالن انتظار متناسب با ظرفیت بیماران

- طبق ماده 20، فصل پنجم آئین نامه ، مرکز ( بخش ) باید دارای واحد بایگانی باشد . مسئول پذیرش و بایگانی باید دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی مدارک پزشکی باشد . ( درصورت نبودن داوطلب بکارگیری دانش آموختگان سایر رشته های پزشکی و پیراپزشکی بلامانع است ).

- مرکز باید دارای سرویس بهداشتی به تعداد کافی جهت بیماران و پرسنل باشد .

- تامین تهویه ونور مناسب در کلیه قسمت ها الزامی است .

- تامین وسایل سیستم اطفاء حریق(به ازاء حداقل هر 50 مترمربع یک کپسول Kg4) جهت کلیه موسسات و بخش های پرتوپزشکی الزامی است .

- نصب علائم هشدار دهنده( چراغ هماهنگ با سیستم ON وOFF دستگاه) جهت کلیه اتاق های اشعه الزامی است

- نصب تابلوهای حفاظتی به تعداد کافی

- تامین و به کارگیری وسائل حفاظت فردی و شیلدهای حفاظتی به تفکیک اعضاء بدن ضروری می باشد .

- تهیه ترالی داروهای اورژانس و تجهیزات اولیه احیاء همراه با نصب لیست ( نام ، تعداد ، تاریخ انقضاء) جهت بخش/موسسات پرتوپزشکی متناسب با استاندارد های وزارت متبوع الزامی می باشد .

- طبق ماده 17 ، فصل دوم آئین نامه ، هر موسسه / مرکز و یا بخش باید دارای نرم افزار رایانه ای مناسب به منظور ثبت مشخصات بیماران ، معرفی پزشکان و شماره نظام پزشکی آنان ، تاریخ درخواست گزارش تعرفه های مربوطه و سایر اطلاعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه باشد .

- طبق تبصره بند فوق بایگانی یک نسخه از گزارش آزمون پرتوپزشکی به مدت 5 سال الزامی است .

- رعایت نازک کاری سطوح طبق ضوابط آئین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان برای بخش یا مرکز مربوط به بیمارستان الزامی است .

نازک کاری سطوح در بخش های درمانگاه و موسسات به ترتیب زیر می باشد :

- دیوارهای اتاق ریکاوری – سالن انتظار تا ارتفاع 2/1 متر از جنس سنگ یا سرامیک باشد .

- دیوارهای سرویس بهداشتی ، تی شویی و آبدارخانه تا زیر سقف ، کاشی، سنگ یا سرامیک باشد .

- دیوارهای سایر فضاها باید حداقل دارای قرنیز باشد . بدیهی است کاربرد کاغذ دیواری ، بلکا، پرسیانا و نظایر آن منع بهداشتی دارد .

- سقف فاقد درز، شکاف ، ترک خوردگی بوده و رنگ آمیزی شده ، سالم و همیشه تمیز باشد .

- کاربرد لامپ آویزدر واحدهای تشخیصی و درمانی منع بهداشتی دارد .

- نقاط گردگیر، پاگیر و سرگیر می بایست حذف شود .

- تامین هوای سالم ، گرمایش و سرمایش مناسب باشد .

- وجود آبسردکن برای تامین آب آشامیدنی مراجعین ضرورت دارد .

- رعایت اصول ایمنی و سایر مقررات و ضوابط مربوط به شهرداری و سایر سازمان های مسئول ضروری است .

- در این موسسه دستگاه های مربوط به رادیوگرافی دندان شامل :

- پری اپیکال ، پانورکس – سفالومتری ، CBCT با اخذ مجوز از وزارت متبوع می تواند نصب گردد .

- حداقل مساحت جهت موسسه رادیولوژی فک و دهان 70 متر مربع در نظرگرفته شده است .

- حداقل مساحت مورد نیاز جهت اتاق پانورکس- سفالومتری صرفاً یک دستگاه 5 متر مربع

- حداقل مساحت مورد نیاز جهت اتاق پری اپیکال 3 متر مربع

- حداقل مساحت جهت اتاق تاریکخانه 5 متر مربع ( درصورت نیاز)

- حداقل مساحت جهت اتاق پزشک 12 متر مربع

- حداقل مساحت جهت اتاق CBCT 12 متر مربع

- سالن انتظار متناسب حجم بیماران

- درضمن سایر فضاهای جانبی نظیر آبدارخانه ، اتاق استراحت پرسنل و تی شویی ، سرویس بهداشتی منطبق با استانداردهای اعلام شده .

- طبق آئین نامه حداقل مساحت لازم جهت بخش رادیولوژی فک و دهان در درمانگاه های دندانپزشکی به علت مشترک بودن پاره ای از فضاهای جانبی 50 متر مربع است .

- رعایت نکات حفاظتی و ایمنی در این موسسه و بخش ها مطابق با استانداردهای قید شده در واحدهای پرتوپزشکی می باشد .

بخش سنگ شکن: اتاق سنگ شکن ( سیستم تشخیصی C-ARM و سونوگرافی ) ، اتاق کنترل، رختکن، آماده سازی ، ریکاوری، اتاق پزشک ، فضای انتظار ، تی شویی ، اتاق کثیف ، سرویس بهداشتی .

1-حداقل مساحت مفید اتاق سنگ شکن 28 متر مربع بدون فضاهای جانبی

2- حداقل مساحت اتاق کنترل 3 متر مربع

3-حداقل مساحت رختکن و آماده سازی 7 متر مربع

4-حداقل مساحت ریکاوری به ازای هر تخت 5/7 متر مربع

5-حداقل مساحت اتاق پزشک 12 متر مربع

6- حداقل فضای انتظار 24 متر مربع

7-تی شویی و اتاق کثیف مطابق با مندرجات قید شده دربندهای قبلی ، سرویس بهداشتی با بازشویی درب به سمت بیرون

8-رعایت حداقل ارتفاع 7/2 متر و برقراری گردش کار اصولی ضروری می باشد

حداقل مساحت موردنیاز جهت یک دستگاه شتاب دهنده و یک دستگاه براکی تراپی 200 متر مربع می باشد ،حداقل ارتفاع 5متر(ارتفاع اولیه ) فضاهای موجود :

- اتاق درمان برای دستگاه های Low energy Compact: حداقل 40 مترمربع اتاق درمان برای دستگاه های high energy : حداقل 50 متر مربع اتاق کنترل حداقل 7 متر مربع اتاق مولدینگ حداقل 5 متر مربع اتاق پزشک حداقل 12 متر مربع

- درمان ( براکی تراپی ) : حداقل 22 متر مربع اتاق کنترل 6 مترمربع – آماده سازی و رختکن 7 متر مربع ریکاوری به ازای هر تخت 5/7 متر مربع اتاق تی شویی و نظافت مطابق با استاندارد مندرج در بندهای قبلی انبار حداقل 4 مترمربع تامین گردش کار اصولی فضاهای کثیف ، تمیز براساس استاندارد اتاق استراحت پرسنل حداقل 8 متر مربع سالن انتظار و پذیرش متناسب با حجم بیماران سرویس های بهداشتی به تعداد کافی در صورت دارابودن سیمولاتور در نظر گرفتن فضای لازم متناسب با نوع دستگاه است .

* مجوز کار با اشعه

* مستندات مربوط به کنترل کیفی تجهیزات

* مستندات مربوط به محاسبات حفاظ

* وجود دوزیمتر محیطی

* عرض پله ، راهرو و شیب رمپ ها

* اعلام و اطفاء حریق+ گرمایش و سرمایش

* نورمصنوعی + شرایط اضطراری مربوط به برق

- این موسسه / بخش می تواند مجهز به دستگاه های گاماکمرا، BMD,Spect CT , Spect باشد .

- براساس بند 9 ماده 5 ضوابط دریافت تائیدیه مراکز پزشکی هسته ای ، احداث موسسه فوق در ساختمان های مسکونی ممنوع است . درصورت تاسیس بخش / موسسه در بیش از یک طبقه لازم است توالی طبقات رعایت گردد .

- در ساختمان های با تردد مراجعین حساس ( نظیر کودکان و زنان باردار) خروج بیماران از بخش / موسسه فوق از سایرین جدا شود .

- موسسه / بخش به دو قسمت فعال و غیر فعال تقسیم می گردد که ضروریست گردش کار اصولی و تفکیک دوواحد فوق برقرارگردد .

- طراحی موسسه به گونه ای باشد که فاصله بین هات لب ، اتاق تزریق و انتظار بعداز تزریق حداقل باشد .

- حداقل مساحت مورد نیاز : 150 متر مربع

- فضاهای فعال شامل: اتاق نگاره برداری و کنترل با حداقل مساحت 30 متر مربع

- هات لب با حداقل مساحت 4 متر مربع اتاق تزریق به ترتیبی که یک تخت ویک صندلی تزریق به راحتی درآن قرارگرفته و امکان گردش کار میسر باشد . اتاق انتظار بیماران تزریق شده با حداقل مساحت 12 متر مربع ( متناسب با ظرفیت بیماران تزریق شده بوده، همچنین این اتاق دارای تهویه و نور مناسب باشد .) اتاق تست ورزش با حداقل مساحت 12 متر مربع مجهز به تجهیزات کامل احیاء ، ترالی کد ، الکتروشوک، ساکشن و کپسول اکسیژن سرویس بهداشتی بیماران تزریق شده با درب بازشویی به طرف بیرون، اختصاصی بیماران تزریق شده و در نزدیکترین محل ممکن به اتاق انتظار بعداز تزریق باشد .

- اتاق نگهداری پسماند با حداقل متراژ 4 متر مربع به ترتیبی باشد که امکان نشت مواد پرتوزا به بیرون نباشد، از تهویه مناسب برخوردار بوده و دارای برچـسب نـشت پـرتـو عـلامت خوانا(منطبق با دستورالعمل سازمان انرژی اتمی) باشد . درضمن اتاق به صورت اختصاصی بدین منظور استفاده گردد ، دارای قفل بوده و از دسترسی حشرات و حیوانات موذی به پسماندها جلوگیری و حفاظت به عمل آید .

- درصورتی که بخش / موسسه مجهز به دستگاه Spect CT باشد اتاق کنترل مجزا با متراژ حداقل 5-4 متر مربع ضروری است . فضاهای غیر فعال شامل :

- اتاق پزشک باحداقل متراژ 12 متر مربع

- سالن انتظار و پذیرش متناسب با ظرفیت بیماران ( حداقل متراژ 24 متر مربع )

- اتاق سنجش تراکم استخوان با حداقل متراژ12 متر مربع

درضمن رعایت ضوابط ساختمانی و نکات بهداشتی به شرح زیر الزامی است :

1 – حداقل عرض معابر نظیر راهروها ، راه پله ها و رمپ 2/1 متر با شد .

2 – عرض پله حداقل 28سانتی متر باشد .

3 – ارتفاع پله ها حداکثر 18 سانتر متر باشد .

4 – شیب رمپ کمتر از 15 درجه نسبت به سطح افقی است .

سطح رمپ لغزنده نبوده و ایمنی آن از طریق نصب دستگیره و حفاظ تامین شده است .

5 – علاوه بر نصب توری بر روی پنجره های بازشونده ، تمهیدات لازم برای کنترل حشـرات و جـانـوران مـوذی به عمل آید .

6 – از درب و پنجره و کابینت های مستعمل و نیز درب آلومینیومی ریل دار استفاده نمی شود .

7 – سیستم مناسب اعلام و اطفاء حریق در نظر گرفته شده باشد .

8 – دیوارهـای سـالـن انـتظار تا ارتفاع 2/1 متر ، سرویس بهداشتی تا سقف آبدارخانه تا زیر سقف ، انبار پسماند تا زیر سقف، هات لب تازیر سقف، اتاق تزریق تا ارتفاع 7/1 متر ، تی شویی تازیر سقف از جنس کاشی ، سرامیک و یا سنگ باشد .

9 – سایر دیوارها حداقل دارای قرنیز و از جنس مقاوم ، صاف صیقلی و قابل نظافت و در بخش بیمارستان تا ارتفاع 8/1متر ازجنس کاشی، سرامیک و یا سنگ و بالاتر از آن با رنگ روشن قابل شستشو رنگ آمیزی شده باشد .

10 – وسایل اضافی در داخل محوطه فعال موجود نباشد . بخش های آنژیو گرافی ، Post Cath ، ICU OH و اتاق عمل قلب ترجیحاً در یک طبقه قرارگیرند . درصورت اختلاف طبقاتی طبق آئین نامه وزارت متبوع دارا بودن آسانسور اختصاصی ضروری می باشد .

برقراری گردش کار اصولی و تفکیک سه فضای کثیف ، تمیز و استریل ضروری می باشد . تامین فضاها با مساحت به شرح ذیل ضروری می باشد .

- اتاق آنژیوگرافی حداقل 42 متر مربع

- اتاق کنترل حداقل 7 متر مربع

- اتاق گزارش نویسی و پزشک 12 متر مربع

- اتاق آماده سازی اولیه 7 متر مربع

- ریکاوری به ازای هر تخت 5/7 متر مربع

- گردش کار به طریقی باشد که بیماری که وارد اتاق می شود بیمار آنژیوگرافی شده را رویت نکند .

- اتاق واشینگ حداقل 4 متر مربع

- اتاق پکینگ حداقل 3 متر مربع

- اتاق آبدارخانه و استراحت پرسنل حداقل 8 متر مربع

- اتاق رختکن آقایان ، دوش و سرویس بهداشتی

- اتاق رختکن خانم ها ، دوش و سرویس بهداشتی

- سرویس بهداشتی، تی شویی ، اتاق کار کثیف ، اتاق کار تمیز ، انبار ، استریل فرعی طبق استاندارد های مندرج Post Cath به ازای هر تخت 12 متر مربع مجهز به سیستم مونیتورینگ تامین فضاهای جانبی نظیر اتاق کثیف، اتاق نگهداری البسه تمیز و انبار تی شویی ، سرویس های بهداشتی ، اتاق استراحت پرسنل و ... الزامی است

- شمال و جنوب نقشه باید مشخص گردد . نقشه با مقیاس 100/1 ، دارای اشل و اندازه گذاری باشد .

- فضاها به تفکیک باید نامگذاری و نوع دستگاه های پرتوزا و توانمندی آن مشخص گردد .

- موافقت اصولی معتبر افزایش واحد یا دستگاه و علت بررسی نقشه پیوست گردد .

- موقعیت موسسه یا بخش در ساختمان و آدرس در هامش نقشه قید گردد .

- نقشه چیدمان شده باشد ( طرز قرارگیری تخت رادیولوژی ، پاس کاست ، شیشه سربی و کنترل دستگاه مشخص گردد .)

- سطوح مورد نیاز به سربکوبی مشخص گردد .

1 – استفاده از دستگاه C-Arm برای تصویر برداری پزشکی در اتاق های عمل بیمارستان ، مراکز جراحی محدود، بخشهای سنگ شکن ، آنژیوگرافی و ... مشروط به اخذ مجوزهای قانونی از وزارت متبوع مجاز می باشد .

2 – درخصوص بخش های آنژیوگرافی و سنگ شکن در صفحات قبلی توضیح کامل داده شد .

3 – حداقل مساحت اتاق عمل برای استفاده از دستگاه C-Arm 45متر مربع ، در اتاق های عمل بیمارستان می باشد و درصورت نبودن چنین مساحتی بزرگترین اتاق عمل برای استقرار دستگاه C-Arm در نظر گرفته شود .

4 – حفاظت: اصول سربکوبی منطبق با استانداردهای اتاق رادیوگرافی تا ارتفاع حداقل 2/2 متر و ضخامت 2 میلی متر رعایت گردد.

5 – حداقل ارتفاع اتاق مورد نظر جهت نصب دستگاه C-Arm 7/2 متر می باشد .

6 – درب های مشرف به اتاق C-Arm و چهارچوب آن باید شرایط حفاظت در برابر پرتو را تامین و با ورقه های سربی معادل 2 میلی متر سرب ، به حالت پرس شده پوشانده شود .

7 – ازنگهداری وسایل اضافی در داخل اتاق مذکور خودداری گردد .

8 – تصویر برداری با دستگاه C-Arm توسط افراد مجاز انجام گیرد .

1 - از دستگاه های متحرک فقط در مواقع ضروری استفاده گردد .

2 - درهنگام تصویربراری بادستگاه متحرک لازمست کلیه پرسنل وهمراهان بیماران که حضورشان درمحل الزامی نمی باشد از اتاق خارج شوند .

3- درهنگام تصویربرداری با دستگاه متحرک حتی الامکان سایر بیماران ازاتاق خارج شوند .

4 - درهنگام تصویربردای با دستگاه متحرک ، درصورت لزوم حضور پرسنل و همراهان بیماران وعدم امکان خروج سایر بیماران از اتاق ، ضمن رعایت بیشترین فاصله ممکن از دستگاه مولد اشعه و لحاظ نمودن مناسب ترین وضعیت برای تابش اشعه ، لازمست از وسایل حفاظتی مناسب نظیر پاراوان سربی ، پیش بند سربی و ... استفاده شود .

5- درهنگام تصویربرداری متحرک بایدجدول راهنمای شرایط پرتودهی استاندارد(BASIC RADIATION SAFETY STANDARDS) در دسترس باشد .

6 -تصویر برداری با دستگاه متحرک باید توسط پرسنل پرتوکار مجاز و آموزش دیده انجام گیرد.

7 - پرسنل پرتوکار در هنگام تصویربرداری با دستگاه متحرک حتی الامکان در پشت حفاظ مناسب قرارگرفته و در غیر اینصورت ضمن رعایت حداقل3مترفاصله از دستگاه مولداشعه،لازمست از وسایل حفاظتی مناسب نظیرپیش بندسربی و... استفاده نمایند.

8 - درهنگام تصویربرداری متحرک میدان تابش پرتو باید به موضع هدف محدود شود .

9 - درهنگام تصویربرداری متحرک از کیلو ولتاژ (KVP) بهینه استفاده شود .

10 - در هنگام تصویربرداری متحرک بیمار باید در دقیق ترین وضعیت و نما قرارگیرد .

11 - کلیه دستگاه های مولد اشعه دارای تائیدیه معتبر کنترل کیفی باشند

12- کلیه دستگاه های مولد اشعه دارای تائیدیه معتبر کنترل کیفی باشند .

13 -قبل از تصویر برداری متحرک شرایط حفاظتی اتاق های مجاور دربرابر اشعه بررسی و در صورت نیاز تمهیدات حفاظتی لازم بعمل آید .

14 -استفاده از دستگاه متحرک فقط در بیمارستانها مجاز بوده و در درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی ممنوع می باشد .

15 - دستگاه های موبایل بدلیل وجود چرخ بایستی مجهز به سیستم های ترمز مکانیکی یا الکتریکی سالم باشند .

16 -دستگاه های متحرک در محل ثابت و مشخصی نگهداری شوند

17 -قبل و بعداز هرنوبت استفاده از دستگاه متحرک ، شرایط بهداشتی و کنترل عفونت متناسب با محل استفاده از دستگاه بررسی و درصورت نیاز نسبت به نظافت و گندزدایی دستگاه اقدام شود . توجه : دستگاه های متحرک بر دونوع پرتابل و موبایل هستند. دستگاههای پرتابل از دستگاه های موبایل کوچکتر بوده بطوریکه میتوان قطعات آن را از هم جدا کرده و درون یک کیف حمل نمود . در حالیکه دستگاه های موبایل بر روی چرخ قرارگرفته و می توان دستگاه را با استفاده از چرخ جابجا کرد.