اهداف و اقدامات

اهداف و اقدامات مهم شرکت
نوامبر 14, 2017
اهداف و اقدامات مهم
آوریل 3, 2018

تکالیف این صندوق در چهار بخش تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین تعهدات پژوهشگران منفرد مرتبط با طرح های پژوهشی و فناوری می باشد

دیدگاه ها بسته شده است