تاریخچه

 

شرکت صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان حسب مفاد ماده 100 برنامه سوم توسعه در نیمه دوم سال 84 تحت شماره 25662 با سرمایه 8 میلیارد ریال که 49%آن متعلق به دولت و سازمان های دولتی و 51% آن متعلق به بخش خصوصی است تاسیس گردید و پس از فراهم شدن بسترهای اجرایی لازم از ابتدای سال 85 کار خود را آغاز نمود. تکالیف این صندوق در چهار بخش تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین تعهدات پژوهشگران منفرد مرتبط با طرح های پژوهشی و فناوری بوده که این صندوق با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه از ابتدای تاسیس تاکنون از تمام امکانات و منابع خود و منابعی که از طریق قراردادهای عاملیت با معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و شهرک عمی و تحقیقاتی در اختیار داشته در جهت اجرای تکالیف ذیربط حرکت نموده و خواهد نمود.

 

همکاران

63692 [Converted] (Copy)

مدیرعامل

احمد ورد
63692 [Converted] (Copy)

مدیر مالی

مهرانگیز مسعوی
63692 [Converted] (Copy)

حسابدار

احمد هادیان
63692 [Converted] (Copy)

حسابدار

منصوره مظاهری
63692 [Converted] (Copy)

حقوقی

سید امیرحسین راست قلم
63692 [Converted] (Copy)

اداری

سیده رویا درخشنده
63692 [Converted] (Copy)

قراردادها

منا اخوی
63692 [Converted] (Copy)

تدارکات

مرتضی سعیدی