دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی

ماده1: تعریف مشاركت مدني
مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشركه نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد بصورت مشاع و به قصد انتفاع طبق قرارداد.
ماده2: كاربرد مشاركت مدني
مشاركت مدني يك ابزار تسهيلاتي است كه در تمام بخشهاي اقتصادي به صورت كوتاه مدت و ميان مدت وبلندمدت كاربرد دارد.
ماده3: موضوع مشاركت مدني
موضوع مشاركت مدني بايد در قراردادهاي منعقده كاملاً مشخص بوده و صندوق قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد،عمليات موضوع مشاركت مدني را بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه اصل سهم الشركه و سود مورد انتظار در طول مدت قرارداد قابل برگشت و تسويه مي باشد.
ماده4: سرمايه مشاركت مدني
مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص واريزنمايند. (هزينه هاي طرح حسب قرارداد از محل آن حساب تامين مي گردد.)بديهي است چنانچه بخشي از سهمالشركه غير نقدي باشد، برابر مقررات اين بخش بايستي تقويم و در اختيار مدير يا مديران مربوط قرارگيرد.( با تنظيمصورتجلسه) بنابراين كل سرمايه مورد نياز طرح اعم از نقدي و غير نقدي به عنوان سرمايه مشاركت مدني تلقي ميگردد. تبصره : سهم الشركه طرفين اعم از نقدي و غير نقدي مي تواند به صورت يك جا يا به دفعات و حسب پيشرفت كارتامين وپرداخت گردد.
ماده5: مدت مشاركت مدني
چون اين ابزار به عنوان يك ابزار كوتاه مدت تسهيلاتي براي صندوق در نظرگرفته شده، لذا دوران مشاركت مدني بايستي كمتر از18ماه باشد. مگر در موارد استثنائي كه با تصويب هيات مديره صندوق امكان افزايش زمان ذيربط براساس مستندات ارائه شده تا 24ماه وجود دارد.
ماده6: نظارت و كنترل عمليات
صندوق مكلف است با استفاده از نيروهاي كارشناسي ذيربط بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع و تسويه حساب كامل كنترل و نظارت لازم را به عمل آورد.
ماده7: سود مشاركت مدني
صندوق زماني اقدام به مشاركت مي نمايد كه در بررسيهاي اوليه سود مورد انتظار حاصل ازسرمايه گذاري قابل تحقق باشد. بديهي است نرخ سود مورد انتظار توسط هيات مديره صندوق تعيين مي گردد و در قرارداد ذيربط منعكس خواهد شد.
ماده8: وثائق و تضمينات
صندوق جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني از طرف مقابل تضمين كافي اخذ مي نمايد. تبصره 1: تضمينات قابل اخذ مي تواند ترهين محل اجراي طرح توسط صندوق – اخذ سفته مورد قبول صندوق –اخذ ضمانت نامه بانكي يا مؤسسات مالي واعتباري و بيمه اي، ترهين وثيقه ملكي خارج از طرح ، اخذ اوراق مشاركت يا اوراق قرضه باشد. تبصره 2: تضمينهاي فوق الذكر به طور واحد يا تركيبي از آنها بايستي حداقل معادل 130% تسهيلات پرداختي را پوشش دهد.
ماده 9: حداکثر سهم الشرکه
حداكثر سهم الشركه صندوق در يك مشاركت مدني معادل 50% سرمايه مشاركت مدني خواهد بود.
ماده 10-نحوه اداره مشاركت مدني:
اداره مشاركت مدني برعهده مجري يا تسهيلات گيرنده خواهد بود . مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري عنوان گردد.
ماده 11-تسويه مشاركت مدني:
تسويه مشاركت مدني در پايان قرارداد و اتمام عمليات مي تواند به دو صورت ذيل عملي گردد. الف: تسويه قطعي و نقدي به اين معني كه سهم الشركه صندوق با سود و ديگر متعلقات ذيربط حسب قرار داد نقداً به مجري يا تسهيلات گيرنده واگذار و وجوه ذيربط دريافت گردد. ب::فروش اقساطي به اين معني كه سهم الشركه صندوق با سود وديگر متعلقات ذيربط حسب قرارداد به طوراقساطي به مجري يا تسهيلات گيرنده بر اساس قرارداد جداگانه اي وا گذار گردد. تبصره 1: چنانچه فروش اقساطي سهم الشركه ملاك تسويه قرار گيرد. لازم است سود دوران اقساطي محاسبه و به سهم الشركه افزوده و سپس تقسيط گردد. تبصره 2:چنانچه تضمينات اخذ شده به هنگام فروش اقساطي سهم الشركه پاسخگوي 120% مطالبات صندوق نباشد لازم است نسبت به اخذ ما به التفاوت ذيربط به صورت نقد يا افزايش وثائق عنوان شده در تبصره 1ماده 8 اقدام لازم معمول گردد
ماده 12-تخلف از قرارداد :
چنانچه تسهيلات گيرنده در اجراي قرارداد مشاركت مدني تعلل و تخلف نمايد مشمول پرداخت خسارت و جريمه تاخير مقرر در قرارداد يا فسخ قرارداد و پرداخت اصل و سود و خسارت تاخير و ديگر هزينه هاي اجرائي و قضايي خواهد شد. تبصره: :نرخ يا ميزان خسارت عدم اجراي تعهد يا تاخير تاديه توسط هيات مديره صندوق تعيين مي گردد.
ماده 13-تخفيف در سود :
چنانچه مجري يا تسهيلات گيرنده ضمن رعايت جميع جهات كمي و كيفي كار در بازپرداخت تسهيلات دريافتي يا اتمام دوران مشاركت مدني تسريع نمايد و زودتر از موعد مقرر در قرارداد نسبت به تسويه اقدام نمايد متناسب با مبلغ و مدت مشمول تخفيف در سود خواهد شد.
ماده 14-هزينه كارشناسي:
به منظورجذب نيروي كارشناس براي بررسي اوليه طرح معادل 5/0 در هزار كل هزينه طرح و در جهت بررسي نهايي طرح (طرح مصوب)معادل يك در هزار هزينه كل طرح (جمعاً معادل 5/1 در هزار كل هزينه طرح) قبل از اعطاي هرگونه تسهيلاتي تحت عنوان هزينه كارشناسي از مجري يا تسهيلات گيرنده، طبق قرارداد دريافت و به دست اندركاران بررسي و تصويب و اجرا و نظارت بر طرح حسب نظر هيات مديره صندوق در فواصل زماني مناسب پرداخت مي گردد.
ماده 15-هزينه ارزيابي اموال و مايملك مرتبط با طرح :
هزينه مرتبط با ارزيابي محل اجراي طرح ومستحدثات ذيربط و ماشين آلات و تجهيزات و مصالح و مواد مرتبط با طرح جهت تعيين سهم آورده شريك يا ترهين و توثيق بر عهده شريك و تسهيلات گيرنده مي باشد.
ماده 16-هزينه هاي مرتبط با تضمينات :
كل هزينه هاي مرتبط با تضمينات مقرر در تبصره 1ماده 8 بر عهده شريك يا مجري و تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده 17- ساير موارد
با توجه به اينكه مشاركت مدني يك عقد جايز است . لذا در قرارداد فيمابين حق فسخ از شريك يا تسهيلات گيرنده تاتسويه كامل مشاركت سلب مي گردد.
ماده 18
اين آئين نامه و دستور العمل در18 ماده و 6 تبصره در جلسه هيات مديره محترم صندوق مورخ 19/9/84 مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ توسط مدير عامل صندوق قابل اجرا مي باشد