آئين نامه و دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي صندوق

ماده 1: تعريف

قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند، كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آن را به قرض دهنده در سررسيد رد نمايد.
تبصره : صندوق مي تواند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را حسب قرارداد و اين دستورالعمل به اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان تسهيلات قرض الحسنه اعطا نمايد.

ماده 2: موارد اعطاي قرض الحسنه

صندوق در موارد ذيل الذكر مي تواند مبادرت به اعطاي قرض الحسنه بنمايد.
 1. تامين وسايل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار يا تحقيق و پژوهش در چارچوب سياستهاي كلي صندوق.
 2. كمك به امر توسعه و تحقيق و پژوهشهاي راهبردي در چارچوب سياستهاي كلي صندوق .
 3. كمك به طرحهايي كه جنبه پژوهشي و كاربردي داشته و از ساير تسهيلات امكان اخذ كمك ندارند.
 4. اعطاي تسهيلات قرض الحسنه با استفاده از وجوه اداره شده، به واحد هايي كه تامين كننده منابع پيشنهاد مي نمايد. (حسب قرارداد خاص )

ماده 3: شرايط اعطاي قرض الحسنه

 1. حصول اطمينان از نياز متقاضي .
 2. حصول اطمينان از ايجاد كار و يا به نتيجه رسيدن يك تحقيق و پژوهش به هنگام بررسي .
 3. حصول اطمينان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضي در رابطه با طرح ارائه شده .

ماده 4: سقف تسهيلات اعطايي

 1. حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض الحسنه از منابع صندوق به هر شخص حقيقي واجد شرايط معادل .................................. ريال و هر شخص حقوقي واجد شرايط معادل .................................. ريال.
 2. حداكثر سقف تسهيلات اعطاي قرض الحسنه از منابع وجوه اداره شده ، به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب پيشنهاد تامين كننده وجوه .

ماده 5: مدت بازپرداخت

 1. مدت زمان تقسيط تسهيلات قرض الحسنه در واحدهاي توليدي و طرحهاي پژوهشي از منابع صندوق حداكثر معادل 12 ماه وحداكثر دوران اجرا و تنفس 6 ماه (جمعاً 18 ماه).
 2. مدت زمان تقسيط تسهيلات قرض الحسنه از وجوه اداره شده ، برابر قرارداد خاص و حسب پيشنهاد تامين كننده منابع و توان بازپرداخت متقاضي مدنظر قرار مي گيرد

ماده 6: كارمزد قرض الحسنه

كارمزد قرض الحسنه موضوع اين دستورالعمل در حال حاضر معادل 4% در سال ملاك محاسبه مي باشد.

ماده 7: وثائق و تضمينات

صندوق مي تواند معادل 120% تسهيلات اعطايي قرض الحسنه از قرض گيرنده سفته معتبر يا وثائق ديگر مانند اوراق قرضه ، اوراق مشاركت ، ترهين محل اجراي طرح يا ترهين وثيقه ملكي خارج از طرح يا اسناد ذمه ايي و نظائر آن دريافت نمايد.

ماده 8: نحوه محاسبه كارمزد قرض الحسنه اعطايي

ماده 9: جريمه تاخير تاديه

چنانچه قرض گيرنده از پرداخت به موقع اقساط تعلل يا تخلف نمايد، مشمول جريمه تاخير تاديه و پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و قضايي خواهد شد.
تبصره 1: جريمه تاخير تاديه را هيات مديره صندوق مشخص مي كند و در قرارداد منعكس خواهد شد.
تبصره 2: هزينه هاي اجرايي و قضايي حسب تعرفه هاي عمومي مربوطه خواهد بود.

ماده 10: تسويه

پس از بازپرداخت كليه اقساط و ديگر مطالبات صندوق مفاصا حساب صادر و وثائق و اسناد ذيربط به متقاضي مسترد مي گردد.

ماده 11:

اين آئين نامه و دستورالعمل در 11 ماده و 4 تبصره و 11 بند در تاريخ در جلسه هيات مديره صندوق مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ توسط مدير عامل صندوق قابليت اجرائي دارد.